Regulamin

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego („Sklep”), znajdującego się pod adresem https://bluepillows.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna-sprzedaży.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów, którymi są artykuły wyposażenia wnętrz (zwane dalej „Towarami”).
 3. Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw.
 4. Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest Iwona Kielar, zamieszkała w Krakowie 31-227, ul. Jasna 30, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Blue Pillows Iwona Kielar” z siedzibą przy ul. Jasnej 30, 31-227 Kraków, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i posługująca się numerem NIP 6772057463, REGON 121201236.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez:
  1. pocztę elektroniczną na adres e-mail: iwona@bluepillows.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. na numer telefonu komórkowego: 797 533 645, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych, jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.
 6. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia.
 7. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.
 8. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego.
 9. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 2 [Towary]

 1. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport oraz innymi kosztami, a także z minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach określonych w § 14.

§ 3 [Korzystanie ze Sklepu]

 1. Do korzystania ze Sklepu konieczne są:
  1. uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego — następuje ona w chwili złożenia zamówienia oraz
  2. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
 2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
 3. Możliwe jest dokonanie Rejestracji w Sklepie, z tym że nie jest ona konieczna, aby z niego korzystać.
 4. Rejestracji dokonuje się w następujący sposób:
  1. Kupujący klika w link „Zarejestruj się” i zostaje przeniesiony do strony „Logowanie/rejestracja”, na której podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło;
  2. Kupujący rejestrując się, zgadza się na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności;
  3. z chwilą kliknięcia w formularzu przycisku „Zarejestruj się” Rejestracja jest dokonana;
  4. na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z danymi potrzebnymi do zalogowania się w Sklepie.
 5. Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto w Sklepie. Po dokonaniu Rejestracji Konto jest aktywowane, o czym Sprzedawca zawiadamia Kupującego drogą elektroniczną. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki użycia jego Konta przez osobę nieuprawnioną.
 6. Kupujący dokonuje zalogowania się do Konta poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Kupujący tworzy hasło przy dokonywaniu Rejestracji. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaginięcie hasła lub udostępnienie go osobom trzecim. Kupujący obowiązany jest nikomu nie ujawniać ani nie udostępniać hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia opcji przeglądarki internetowej „zapamiętaj hasło”.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 8. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numeru kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).
 9. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Towar ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Towaru Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Towar odebrała (np. sytuacja, gdy Towar odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).

§ 4 [Ochrona danych osobowych]

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi lub osób upoważnionych przez Kupujących zostały opisane w Polityce prywatności.
 2. Kupujący, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania ze Sklepu, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
 3. Jeżeli Kupujący korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Sprzedawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 4. W przypadku, gdy Kupujący bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Sprzedawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Kupujący może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]

 1. Kupujący może, ale nie musi, podczas składania zamówienia lub przez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych — elektronicznego Newslettera z informacjami np. o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na ten adres e-mail.
 2. Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie. W tym celu wystarczy wysłać maila z odwołaniem zgody na adres Sprzedawcy iwona@bluepillows.pl.
 3. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej, niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.

§ 6 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu]

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
  1. dostęp do internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies — Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 35.0;
  3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻY

§ 7 [Zaproszenie do negocjacji]

 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 8 [Złożenie zamówienia]

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go Towar, zapozna się z informacjami, o których mowa w § 2 ust. 1, kliknie na przycisk „Dodaj do koszyka” i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia. Na początku składania zamówienia Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 2. Przed wysłaniem formularza zamówienia przez Kupującego pojawia się przycisk z widocznymi słowami „Kupuję i płacę” (oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.
 3. Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru w tym zamówieniu wskazanego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 5. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie zamówienia drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności zamówionego Towaru u Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca może wyświetlać Kupującemu informacje o statusie zamówienia w zakładce „Zamówienia”, jeśli Kupujący dokonał Rejestracji.
 7. Sprzedawca ma obowiązek — najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego będącego konsumentem, uzyskania od niego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

§ 9 [Przyjęcie zamówienia]

 1. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia.

§ 10 [Cofnięcie i zmiany w zamówieniu]

 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.
 2. W przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, ma on prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia, chyba że dokonał już płatności. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
 3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w § 7-9.

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻY

§ 11 [Płatność]

 1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz informacje o kosztach przesyłki. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 4. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:
  1. wpłata należności za zamówienie bezpośrednio na wskazane przez Sklep konto. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer zamówienia. Wpisanie innych danych może uniemożliwić realizację zamówienia lub znacznie ją opóźnić;
  2. wpłata należności za pośrednictwem systemu płatności PayU. Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który zostanie wygenerowany przez system płatności PayU, bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.
 5. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
 6. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki każdorazowo widoczne dla Kupującego przed złożeniem zamówienia.
 7. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Kupującego.
 9. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący otrzyma fakturę VAT. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i otrzymanie faktury VAT bez podpisu Sprzedawcy.
 10. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty umowa uważana jest za niezawartą (status zamówienia „Anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie.

§ 12 [Dostawa Towaru]

 1. Wysyłki realizowane są według kolejności dokonania wpłat. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 3. Warunkiem wysłania Towaru jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki.
 4. Z ważnych powodów czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2, może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę.

§ 13 [Odbiór przesyłki]

 1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”).
 2. Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest konsument.
 3. Doręczyciel doręcza przesyłkę zazwyczaj w godzinach od 8 do 17 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia.
 4. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może odstąpić od umowy i zwrócić Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.
 5. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:
  1. sprawdzić ogólny stan przesyłki;
  2. sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
  3. sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
  4. jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.
 6. W przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, Kupujący zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:
  1. datę i godzinę oraz miejsce sporządzenia;
  2. oznaczenie Doręczyciela i Kupującego oraz adres zamieszkania Kupującego;
  3. numer zamówienia;
  4. oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
  5. wskazanie Towaru;
  6. dokładny opis uszkodzeń — należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów — wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana — wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
 7. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nieuwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nieuwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 8. Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje fakturę VAT.

ROZDZIAŁ IV. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY, REKLAMACJE

§ 14 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, sposobu wysyłki. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
 8. Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tę przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
 10. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.
 11. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.

§ 15 [Wymiana Towaru na inny]

 1. Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w § 13 zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.
 2. W takim wypadku:
  1. uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna-sprzedaży Towaru odebranego — stosuje się § 14;
  2. jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) — stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.

§ 16 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]

 1. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tę umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska).
 3. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Towaru („Reklamacja”).
 4. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Towarem (ewentualnie materiałem zdjęciowym) oraz fakturą, dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w § 13 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak faktury, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia Reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
 6. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia Reklamacji, jeśli w szczególności:
  1. wady Towaru są wynikiem przyczyn leżących po stronie użytkownika;
  2. wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej.
 7. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem podstawą reklamacji nie może być wygląd Towarów, których barwa w rzeczywistości może nieco odbiegać od prezentowanej na zdjęciach. Wynikać to może z warunków oświetleniowych, w jakich Towar jest fotografowany.
 8. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w § 14 i 15, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
 9. Reklamowany Towar nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§ 17 [Odpowiedzialność Sprzedawcy]

 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  1. niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;
  2. braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego;
  5. niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu;
  6. błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu;
  7. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie;
  8. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu;
  9. złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu czy korzystających ze Sklepu;
  10. naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18 [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej https://bluepillows.pl w taki sposób, aby:
  1. Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
  2. Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie;
  3. w razie wątpliwości co do treści Regulaminu / umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu / umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej https://bluepillows.pl. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu — do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem — wówczas właściwość sądu regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Towaru należy kierować na adres e-mail iwona@bluepillows.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. i ma zastosowanie do umów kupna-sprzedaży zawartych od dnia 1 maja 2020 r. włącznie.